Privacy statement

Aanpakeenzaamheid.nl is een initiatief van Hugo van den Beld en Monkeys & Bananas. Zij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten, samenwerkingspartners, andere zakelijke relaties en bezoekers van zijn website van groot belang is voor de uitvoering van zijn dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Partijen houdt zich in alle gevallena ook ten aanzien van zijn dienstverlenende activiteiten buiten Nederland, aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.    

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens van Aanpakeenzaamheid.nl worden verwerkt door: Hugo van den Beld, ZZP-er, KvK nummer: 51134195, Carolina van Nassaustraat 147, 06-81715500, info@aanpakeenzaamheid.nl. Hugo van den Beld verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

 Hugo van den Beld verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naw-gegevens;
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • IBAN-nummer.

 

Doeleinden

Hugo van den Beld verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • verbetering van de dienstverlening;
 • facturering;
 • het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • marketing;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het voeren van geschillen.

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Hugo van den Beld hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:  

 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • de bescherming van haar financiële belangen;
 • de verbetering van haar diensten;
 • beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond waarvoor toestemming nodig is, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Hugo van den Beld persoonsgegevens uitwisselen. Hugo van den Beld kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Hugo van den Beld aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Hugo van den Beld zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.     

 

Opslag van uw gegevens buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Amazon, Apple iCloud, Backblaze, Dropbox, Facebook, Google Analytics, Google Apps, Google Drive, Facebook, LinkedIn, Newton Software, Mailchimp, Microsoft, Skype, Trello, Twitter en Whatsapp in het contact met u. Apple maakt gebruik van vooraf goedgekeurde Model Contract Clauses. Alle overige genoemde partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd. Beide methoden staan er garant voor dat alle partijen zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.     

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Hugo van den Beld zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Hugo van den Beld zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.     

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Hugo van den Beld passende beveiligingsmaatregelen genomen. Daaronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, gebruik van politiekeurmerkslot voor fysieke toegang, het gebruik van wachtwoordmanagementsoftware, unieke wachtwoorden voor toegang tot apparatuur en software, twee-factorauthenticatie, FaceID, gebruik van up to date virusscansoftware, beveiligde backups, beveiligde externe harde schijven en vernietiging van oude documenten in papiervernietiger met veiligheidsniveau DIN S3.     

 

Cookies

Op de website van Aanpakeenzaamheid.nl worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Hugo van den Beld zijn dienstverlening aan u verder optimaliseren.     

 

Uw rechten

U heeft het recht om Hugo van den Beld een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Hugo van den Beld verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Hugo van den Beld Carolina van Nassaustraat 147 2595 SX DEN HAAG 06-81715500 info@aapakeenzaamheid.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hugo van den Beld, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.     

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 april 2020. Hugo van den Beld kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Wilt u niets missen over de ontwikkelingen van de aanpak van eenzaamheid?

Abonneer uzelf nu op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Aanpakeenzaamheid.nl en ontvang relevante artikelen over de aanpak van eenzaamheid. Mis het niet.

Je bent succesvol ingeschreven!