Hulpmiddelen voor goede samenwerking

De lokale aanpak van eenzaamheid kan alleen door goede samenwerking tussen mensen en organisaties effectief worden uitgevoerd. Vaak begint de samenwerking op lokaal niveau met een Startconferentie. Hier downloadt u een draaiboek dat u daarvoor kunt gebruiken.. Daarnaast is het goed mogelijk om via het Kwaliteitskompas te werken: daarmee kunnen partijen gezamenlijk ambities, maatschappelijke resultaten en indicatoren formuleren. Het structureert en ordent het gezamenlijk denkproces over hardnekkige problemen en biedt een basis om in samenspraak gedragen keuzes te maken en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen (zie ook deze animatie over de werking van het Kwaliteitskompas). Ook geef ik hieronder een aantal tips uit mijn eigen adviespraktijk.

 • Basishouding en -gedrag: voor elke vorm van samenwerking is het belangrijk om goed te communiceren en goed terug te koppelen, in alle stadia van het proces. Daar hoort ook bij: persoonlijk zijn, goed luisteren (ook naar reflectie op uw eigen functioneren), werken aan onderling vertrouwen, geven en nemen, zorgvuldig zijn, betrokkenheid tonen, goede afspraken maken en beseffen dat elke partner weer een andere manier van samenwerking vraagt. En: vier mooie momenten!
 • De volgende is: begin op tijd! Samenwerking vraagt veel (doorloop)tijd. Dus neem daarvoor de ruimte. U kunt niet verwachten in korte tijd samen tot grote resultaten te komen. Het werkt heel goed als u de tijd hebt én een gezicht kunnen geven aan de samenwerking.
 • Ken uzelf en ken de ander: samenwerking werkt beter als u goed weet waar u voor staat. Het gaat ook beter als u zich verdiept in andere organisaties, bijvoorbeeld de achtergrond, doelen, doelgroepen, belangen, taken, werkwijze, bekostiging, de samenwerkende personen, de eerdere ervaringen, de beschikbare kennis en de relevante omgeving. En doe dat vooral ook wanneer er nog geen plan ligt, zodat u open en onbevangen de ander écht kunt leren kennen. Ter informatie hieronder voor verschillende doelgroepen een selectie van relevante documentatie:
  • kunst en cultuur: een handreiking voor samenwerking voor professionals en vrijwilligers in de cultuursector en het sociaal domein. Ook handig: de samenvatting van deze handreiking;
  • sport en bewegen: een pagina met de basisinformatie over de inzet van sport en bewegen bij het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid;
  • migranten: een artikel van het Kennisplatform Integratie & Samenleving over eenzaamheid bij oudere migranten;
  • kerken: een artikel uit dagblad Trouw over de rol van kerken bij de aanpak van eenzaamheid;
  • ondernemers: een factsheet met de basisinformatie over het betrekken van ondernemers op lokaal niveau. En twee magazines (magazine 1  en magazine 2) van de Haagse Community tegen Eenzaamheid, met tal van inspirerende voorbeelden van ondernemers die zich lokaal inzetten tegen eenzaamheid;
  • mantelzorgers: een publicatie van Movisie over het omgaan met eenzaamheid bij mantelzorgers;
  • LHBTI-doelgroep: een artikel met kennis en werkzame elementen om eenzaamheid voor LHBTI-ers eenzaamheid tegen te gaan.
  • woningcorporaties: een artikel met overzicht hoe woningcorporaties eenzaamheid bij huurders kunnen tegengaan. En een artikel met een pleidooi voor meer ontmoetingsplekken in de samenleving.
 • Waardeer de ander: het helpt als u de ander laat zien dat zij er toe doen. Dat de andere organisatie specifieke (belangrijke) expertise heeft, dat u hen bevraagt op hun ervaringen en hoe daar samen op in te spelen. En: laat zien dat iedereen er toe doet en dat u niet zonder hen kunt.
 • Gedeeld eigenaarschap: het helpt als u de plannen daadwerkelijk samen maakt op zo’n manier dat de plannen feitelijk gezamenlijke plannen zijn. Daar hoort bij een gelijkwaardige houding, die niet uitgaat van ‘wij zullen laten zien hoe het moet’. Er is zo sprake van echte co-creatie, ook door aan te sluiten bij de energie van mensen en organisaties.
 • De taakverdeling: het werkt goed om een heldere taakverdeling af te spreken, bijvoorbeeld gebaseerd op het de doelen, ieders expertise en/of het gebied waar de partner actief is. Denk ook aan goede projectleiding, goede planning, het maken van heldere afspraken over ieders inzet (ook: wat doe je wel en wat doe je niet) en het voor ogen blijven houden van de nagestreefde doelen.
 • NB: bij samenwerking rond eenzaamheid is het belangrijk om ook ‘de doelgroep’ te betrekken als volwaardige partij. Zodat u niet ‘over’ hen praat, maar ‘met hen’. De vraag is vaak: hoe vinden we eenzame mensen? Dat kan bijvoorbeeld via onderzoek op Facebook, enquetes in uw gemeente, sociaal werkers en contact met sleutelfiguren bij relevante organisaties, zoals wijkcentra, ouderenbonden en patiënten- en cliëntenorganisaties.

Wilt u niets missen over de ontwikkelingen van de aanpak van eenzaamheid?

Abonneer uzelf nu op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Aanpakeenzaamheid.nl en ontvang relevante artikelen over de aanpak van eenzaamheid. Mis het niet.

Je bent succesvol ingeschreven!